VEDTÆGTER FOR DANSK AUSTIN KLUB

 


§1. Navn:
Klubbens navn er "Dansk Austin Klub".

§2. Formål:
Klubbens formål er at virke som samlingssted for ejere af alle klassiske Austin-modeller, bygget fra og med 1905 til og med år 1987, for derigennem at virke for bevarelsen af disse modeller.
Klubben vil tillige være et forum for udveksling og fremskaffelse af reservedele og ekspertise på alle niveauer. Der vil til fremme af dette blive arrangeret mindst et årligt træf.

§3. Medlemskab:
Enhver med seriøs interesse for Austin kan, mod at betale et kontingent blive medlem af Dansk Austin Klub.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til klubben og udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.
Udover almindeligt medlemskab kan der tegnes et familiemedlemsskab for højst 2 medlemmer pr. husstand, disse har begge stemmeret på generalforsamlingen, men får kun tilsendt klubbens medlemsblad i ét eksemplar.

§3b:
Dansk Austin Klubs medlemmer har ret til at få bragt indlæg i Nyhedsbrevet og på hjemmesiden, så længe disse er skrevet i et sobert sprog og ikke strider mod klubbens love og vedtægter. Andre personer / klubber indlæg kan bringes i Nyhedsbrevet efter bestyrelsens godkendelse. Indbydelser til træf bringes gratis for andre klubber og udenlandske klubber.

§4. Kontingent:
Det årlige kontingent beløb er forfalden til betaling hver den 1. maj og betales forud. Indmeldelses kontingentet dækker perioden frem til førstkommende forfaldsdag. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet.
Ved genindmeldelse betales kontingent.

§5. Eksklusion:
Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling.

§6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Den årlige generalforsamling afholdes i juli måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved offentliggørelse i Nyhedsbrevet, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge §8
7. Næste års program
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og foreligge skriftligt. Dette gælder også lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme flertal. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis der er én der ønsker det.

§7. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§8. Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.
Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 2 suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§9. Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab offentliggøres i Nyhedsbrevet i juni måned.

§10. Klubbens opløsning:
Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Eventuelle aktiver overdrages til Dansk Veteranbil Klub.

SW 26. juli 2008

Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år og opkræves pr. 1. maj.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Nærmere om det senere.

Til Bestyrelsen valgtes:

Jørgen Bakka, Rungsted

Stefan Wolffbrandt, Samsø

Flemming Hansen, Hundige

Poul Erik Jakobsen, Daugård


© Dansk Austin Klub 2008